Klachtenregeling Naviva Kraamzorg

Naviva Kraamzorg heeft als belangrijkste doel ervoor te zorgen dat jij, je kindje en jullie gezin een prettige kraamtijd beleven. Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf niet met dat gevoel rondlopen, maar meld het ons.

Elke cliënt van Naviva kan haar oordeel geven over de gegeven zorg. Na afsluiting van de zorg ontvangt de cliënt een uitnodiging (per e-mail) om deel te nemen aan de zorgevaluatie. Het komt voor dat in deze evaluatie een opmerking, verbetersuggestie of onvrede wordt vermeld. We spreken dan van een melding. Bij negatieve scores en/of opmerkingen kan het nuttig zijn contact op te nemen met de client om de situatie te bespreken en tot een passende oplossing te komen. Dit noemen we informele klachtafhandeling. Indien de melding gaat over het functioneren van de medewerker wordt een melding gemaakt bij de manager. Kan de melding niet naar tevredenheid van de cliënt opgelost worden dan kan de client een formele klacht in dienen.

Voorkomen van een klacht is natuurlijk het meest wenselijk. Wees niet bang om in gesprek te gaan met jouw kraamverzorgende als je het gevoel hebt dat ze haar werk niet goed doet of jullie elkaar niet liggen. In de meeste gevallen biedt zo’n gesprek direct verbetering of kan er gezocht worden naar een goede oplossing. Komen jij en je kraamverzorgende er desondanks niet uit, neem dan telefonisch contact met ons op via 088 – 7777 666.

Maak je gebruik van onze officiële klachtenprocedure dan mag je als client verwachten dat jouw klacht zorgvuldig behandeld wordt. Naviva heeft een interne klachtenopvang- en behandelingsprocedure die voldoet aan de geldende wetgeving, zoals de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De klachtenfunctionarissen zullen je klacht zo mogelijk direct afhandelen op de plek waar hij is ontstaan, waarbij samen met de betrokkenen wordt gezocht naar een oplossing. Zij houden rekening met de privacy, en een respectvolle benadering.
De klachtenfunctionarissen van Naviva zijn: 

 • mevrouw M. Bouwhuis;
 • de heer R. Rosenkamp.

De conclusies en aanbevelingen ter verbetering zullen altijd geanonimiseerd gebruikt worden.

Voor het opstellen van dit regelement heeft Naviva gebruik gemaakt van de klachtenregeling van Bo geboortezorg.

Begripsbepalingen (willekeurige volgorde)

Voor de toepassing van deze klachtenregeling wordt verstaan onder

 • klacht: de onvrede die door de cliënt of zijn vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk geuit is ten aanzien van de daarvoor verantwoordelijke medewerker, de leidinggevende, de klachtenfunctionaris of de directie en waarvan moet worden aangenomen dat hij daarover een onderzoek en beoordeling door de instelling verwacht;
 • Formele klacht: een klacht die schriftelijk of via de website rechtstreeks geadresseerd wordt aan de klachtenfunctionaris
 • klager: de cliënt of zijn vertegenwoordiger of nabestaande en of een medewerker van Naviva , die de klacht of melding kenbaar heeft gemaakt;
 • klachtenfunctionaris: de persoon die door de instelling is aangesteld om aan de klager informatie en advies te verstrekken inzake de mogelijkheden van klachtenbehandeling en die ondersteuning/bemiddeling aanbiedt als de klager om klachtbemiddeling of klachtbehandeling verzoekt;
 • aangeklaagde: degene op wie de klacht betrekking heeft; Dit is de persoon – de zorgaanbieder zelf of een voor deze werkzame persoon – die direct betrokken was bij of die verantwoordelijk is voor hetgeen de klager in zijn/haar klacht aan de orde stelt
 • klachtenbemiddeling: de actie die de klachtenfunctionaris onderneemt om met klager en aangeklaagde gezamenlijk tot een oplossing van de klacht te komen;
 • klachtenbehandeling: het onderzoek dat de directie uitvoert naar de gebeurtenissen die tot de klacht hebben geleid en dat wordt afgesloten met een schriftelijk gemotiveerd eindoordeel;
 • geschil: een klacht die, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost zonder dat de klager daarin berust
 • geschillencommissie: een door de minister erkende onafhankelijke commissie, waaraan een klager om een bindende uitspraak kan vragen als hij niet tevreden is over het resultaat van de interne klachtenbehandeling;
 • Client: een natuurlijk persoon die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik gemaakt heeft van de diensten en/of voorzieningen van Naviva
 • Zorgverlener/medewerker: Een natuurlijke persoon die beroepsmatig zorg verleent. Zij levert zorg conform de professionele kwaliteitsstandaard
 • Leidinggevende: persoon met een sturende en begeleidende rol ten aanzien van de zorgverlener of medewerker.
 • Ketenpartner:  zorgverlener met wie Naviva samenwerkt 
 • instelling: Naviva Kraamzorg b.v.
 • melding: de onvrede die de cliënt of zijn vertegenwoordiger heeft kenbaar gemaakt aan de daarvoor verantwoordelijke medewerker, de leidinggevende of de klachtenfunctionaris en waarvan mag worden aangenomen dat de cliënt dit vooralsnog heeft gedaan om een snelle en bevredigende oplossing te bereiken;
 • Clientenraad: de cliëntenraad die op grond van de Wet medezeggenschap cliënten 
 • Schadeclaim: een klacht waarbij de klager om een financiële genoegdoening dan wel schadevergoeding verzoekt
 • Vertegenwoordiger: de persoon of personen die Naviva op grond van enige wettelijke bepaling in plaats van of naast de cliënt moet betrekken bij de nakoming van verplichtingen jegens de cliënt; 
 • Wet: Wkkgz – wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg;
 • Wet AVG – wet Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Zorgaanbieder: Naviva kraamzorg BV gevestigd in Deventer.
 • In deze regeling kan voor ‘hij’ ook ‘zij’ gelezen worden

Vastgesteld oktober 2021 door Nynke Scheel  directeur Naviva kraamzorg BV 

Adressen  

Naviva kraamzorg BV
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 2190
7420 AD Deventer

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en geboortezorg
Postbus 90600,
2509 LP Den Haag

 

Wilt u online een klacht indienen? Zie het Klachtenformulier.