Privacy van jou en je kraamverzorgende

Gegevens vastleggen

Naviva Kraamzorg heeft persoonlijke gegevens van je nodig om jou kraamzorg te kunnen bieden. Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet. Je hebt het recht om te weten welke gegevens wij noteren en waarom. Gegevens worden vastgelegd als je daarvoor toestemming geeft. Bovendien worden alleen gegevens vastgelegd die nodig zijn voor de zorgverlening. Soms kan het voor de zorgverlening van belang zijn dat een medewerker van Naviva Kraamzorg met iemand anders (je huisarts bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt. Ook dat mag de medewerker alleen doen, als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Privacyverklaring

In het privacyreglement zijn jouw rechten en plichten en die van Naviva Kraamzorg vastgelegd. Je kunt ons privacyregelement hier lezen.

Zwijgplicht

De medewerker van Naviva kraamzorg noteert een aantal gegevens van jou en over de gesprekken die hij of zij met jou voert in een dossier. Deze medewerker, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Alleen collega’s van Naviva kraamzorg voor wie dat vanwege hun functie nodig is mogen in je dossier kijken.

Recht op inzage

Je mag te allen tijde jouw dossier in zien. Als je vindt dat daar foutieve gegevens in vermeld staan, dan heb je het recht te vragen om deze te laten veranderen.

Anoniem

De gegevens die wij vastleggen zijn nodig om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om verantwoording af te leggen aan onze financiers over de besteding van het geld.  De gegevens worden gezamenlijk en anoniem aangeleverd. Die gegevens zijn dus niet tot personen herleidbaar. Dat staat ook in onze leveringsvoorwaarden.

Bewaren

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Dit gebeurt volgens wettelijke termijnen, waarna ze worden vernietigd.

Privacy kraamverzorgenden

Wil je ook aan de privacy van onze medewerkers denken? Als je bijvoorbeeld een foto op internet/social media wilt plaatsen, waar één van onze medewerkers op staat, wil je haar dan eerst persoonlijk om toestemming vragen?