Koplopers en drijvende krachten!

Hoe tevreden en gemotiveerd zijn medewerkers van Naviva Kraamzorg eigenlijk? En waar liggen verbeterpunten? DUO Market Research voerde in het voorjaar van 2018 in opdracht van Naviva een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Met het resultaat zijn we blij: medewerkers van Naviva Kraamzorg zijn zeer tevreden zijn met hun werk en voelen zich betrokken.

Medewerkers van Naviva zijn zeer tevreden

Maar liefst 718 medewerkers (kraamverzorgenden en kantoorpersoneel) van Naviva deden mee aan het onderzoek, een respons van 75 %. Zij vulden een vragenlijst in en konden aan de antwoordcategorieën een waarde toekennen: ‘1’ voor ‘helemaal mee oneens’ tot ‘10’ voor ‘helemaal mee eens’. Uit de resultaten blijkt dat medewerkers van Naviva Kraamzorg zeer tevreden zijn. Ze zijn er zeer trots op om voor Naviva Kraamzorg te werken, zouden zeker opnieuw voor deze organisatie kiezen en voelen zich zeer zeker van hun baan. Naast deze ‘algemene tevredenheid en betrokkenheid’ zijn de medewerkers zeer tevreden over de inhoud van het werk, de zelfstandige teams, de sfeer, de samenwerking en de manager. Ook over andere aspecten zijn de medewerkers redelijk tevreden tot tevreden. Opvallend is dat Naviva Kraamzorg op alle hoofdaspecten beter scoort dan gemiddeld is voor de benchmark Zorg & Welzijn.

Van koploper tot wegloper

In het onderzoek werden medewerkers van Naviva Kraamzorg aan de hand van een aantal vragen ingedeeld in vijf typen: koplopers, drijvende krachten, jobhoppers, weglopers en plakkers. De meeste medewerkers van Naviva vallen in de categorie ‘drijvende krachten’ (79 %), gevolgd door ‘koplopers’ (11 %). Dit zijn beide loyale en trotse werknemers die graag een stapje extra zetten. Jobhoppers en plakkers heeft Naviva niet zo veel. Respectievelijk 8 % en 3 %. En weglopers zijn er zelfs helemaal niet. Opvallend is dat de koplopers en de drijvende krachten tevredener zijn over hun werk dan de plakkers en de jobhoppers.

Wat kan beter?

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo geeft 19 % van de medewerkers aan gezondheidsklachten te ervaren door het werk. Dit komt onder andere door een hoge werkdruk.  Ook geeft 16 % van de medewerkers aan dat de manager onvoldoende het teamgevoel versterkt. Daarnaast komt naar voren dat het kantoorpersoneel negatiever gestemd is dan de kraamverzorgenden over meerdere aspecten, waaronder samenwerking. Verder zijn er soms grote verschillen te zien tussen de onderlinge teams: teams die relatief hoog en teams die relatief laag scoren. De aparte teamrapportages bevatten voor de teams veel relevante informatie waarmee een plan van aanpak voor het team opgesteld kan worden, gericht op specifieke knelpunten van het team.

Enkele uitkomsten op een rij:

  • De medewerkers zijn zeer tevreden over de inhoud van het werk (8.4), over het zelfstandige team (8.2), over de sfeer (8.2), over de samenwerking (8.1) en over de manager (8.0).
  • De medewerkers vinden in sterke mate dat ze weten welke taken/activiteiten ze moeten uitvoeren (9.1), dat ze zich zeker voelen in hun werk (8.7), dat hun werk uitdagend is (8.3) en dat ze de ruimte hebben om zelfstandig beslissingen te nemen (8.3).
  • De medewerkers vinden in sterke mate dat ze voldoende gelegenheid krijgen om zich bij te scholen (8.6), dat het scholingsaanbod van Naviva Kraamzorg voor hen interessant is (8.2) en dat hun talenten voldoende tot hun recht komen in het werk (8.0).
  • De medewerkers zijn in sterke mate van mening dat er een plezierige sfeer in het team/op de afdeling heerst (8.3), dat collega’s goed met elkaar omgaan (8.1), dat ze binnen de organisatie kunnen zeggen wat ze vinden (7.8) en dat de meeste collega’s openstaan voor nieuwe ontwikkelingen (7.8).
  • Jonge medewerkers (jonger dan 24 jaar) zijn tevredener over aspecten als werkdruk en sfeer dan hun oudere collega’s. Maar oudere collega’s zijn weer tevredener over de inhoud van het werk.
  • De meest tevreden medewerkers vinden we in de teams van de regio’s Aalten/Lichtenvoorde, Almelo, Lochem, Losser, Noordoostpolder, Steenwijkerland, Vriezenveen en Veenendaal.