Gespecialiseerde kraamzorg

De kraamverzorgenden van Naviva Kraamzorg zijn ook toegerust voor kraamzorg in bijzondere situaties. Bij de meeste ziektekostenverzekeringen wordt deze zorg vergoed in een aanvullende verzekering. Het is raadzaam dit altijd goed na te kijken, want deze zorg valt (op een enkele uitzondering na) niet binnen de basisverzekering. Onder gespecialiseerde kraamzorg valt:

  • de zorg voor een adoptiekindje
  • de zorg voor een cliënt van wie het kindje voor of kort na de geboorte is overleden
  • de zorg bij een vervroegd ontslag uit het ziekenhuis na een keizersnede
  • de zorg voor een kindje met een handicap
  • de zorg voor een te vroeg geboren kindje
  • de zorg voor een moeder met een specifieke indicatie
  • de zorg voor een meerling

Zorg adoptiekindje

Het moment waarop een adoptiekindje zijn of haar intrede doet in een gezin, is een heel bijzondere gebeurtenis. Hoewel er niet direct een kindje geboren wordt, worden er vaak wel een vader en een moeder ‘geboren’ en is er sprake van een ingrijpende wijziging in de gezinssituatie. Bij een dergelijke gebeurtenis is vaak behoefte aan kraamzorg met een speciaal karakter. Naviva Kraamzorg biedt die zorg.

Kraamzorg voor een adoptiekindje kan alleen gegeven worden in een bepaalde periode. Die periode begint aansluitend op het moment dat het kindje in huis komt en eindigt uiterlijk op het moment dat het kindje de leeftijd van 5 maanden bereikt. Het aantal uur kraamzorg in deze periode wordt in overleg tussen de cliënt en de verzekeraar bepaald.

Zorg wanneer een kindje voor of kort na de geboorte is overleden

Een kind verliezen…dat is onvoorstelbaar, en toch gebeurt het soms. Ook in deze situatie kan Naviva Kraamzorg er zijn. Juist dan; voor opvang, verzorging en ondersteuning van de moeder en de gezinsleden.

Zorg kindje met een handicap

Als er een kindje met een handicap geboren wordt, verblijven moeder en kind vaak de eerste periode in het ziekenhuis. Bij thuiskomst van moeder en kind is de wettelijke termijn voor kraamzorg, namelijk tot maximaal 10 dagen na de bevalling, meestal verstreken. Vaak heeft de baby, maar ook de moeder, behoefte aan gespecialiseerde zorg afhankelijk van de aard van de beperking.

Zorg te vroeg geboren kindje

Als een kindje te vroeg geboren wordt, verblijven moeder en kind vaak de eerste periode in het ziekenhuis. Bij thuiskomst van moeder en kind is de wettelijke termijn voor kraamzorg, namelijk tot maximaal 10 dagen na de bevalling, meestal verstreken. Vaak heeft de baby, maar ook de moeder, behoefte aan gespecialiseerde zorg. Naviva Kraamzorg voorziet daarin.

Zorg meerling

De geboorte van een meerling roept voor veel ouders praktische vragen op. Voor zover het de verzorging van de kinderen betreft, staan de kraamverzorgenden van Naviva Kraamzorg de cliënt met raad en daad terzijde. De extra zorguren voor een meerling zijn opgenomen in het Landelijk Indicatie Protocol.